مقاله تحويل انسولين از طريق پوست به خرگوشهاي هايپرگلايسميک توسط يك سامانه فراصوتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تحويل انسولين از طريق پوست به خرگوشهاي هايپرگلايسميک توسط يك سامانه فراصوتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سونوفورزيس
مقاله مولد پيزوالکتريک
مقاله امواج فراصوت
مقاله تحويل انسولين
مقاله تراوايي پوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سازگارنيا آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني طوسي سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شكري قاديكلايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سازگارنيا اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: لايق پروين
جناب آقای / سرکار خانم: كيانوش طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روش سونوفورزيس با استفاده از فرکانسهاي پايين امواج فراصوت در محدوده ۲۰ کيلو هرتز تا ۳ مگاهرتز با ايجاد تراوايي در سلولها موجبات تحويل زيرجلدي داروها را فراهم مي آورد. در اين تحقيق عملکرد يک سامانه فراصوتي تحويل داروي طراحي شده در مركز تحقيقات فيزيك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در تحويل انسولين از طريق پوست مشتمل بر ۷ ترنسديوسر پيزوالکتريک ۴۰ کيلوهرتزي و اتاقک حاوي انسولين، بر روي خرگوشهاي هايپرگلايسميک مورد ارزيابي واقع شده است.
مواد و روشها: ۳۵ خرگوش با تزريق آلوکسان مونوهيدرات هايپرگلايسميك و در ۵ گروه جهت درمانهاي طراحي شده، تقسيم گرديدند. خرگوشها در ۲ گروه اصلي (در حضور انسولين با تابش فراصوت در ۲ زمان تابش)، يک گروه کنترل اصلي و ۲ گروه کنترل (يک گروه با تابش فراصوت در زمان تابش بالاتر در غياب انسولين و در حضور نرمال سالين و گروه ديگر بدون تابش فراصوت در حضور انسولين) تحت درمان و بررسي قرار گرفتند. با پركردن اتاقك سيستم با انسولين و قرار دادن آن روي پوست شکم حيوان و فعال نمودن مبدلهاي پيزو الكتريك، قبل و پس از آغاز تابش امواج فراصوتي با فواصل زماني معين، از حيوان خونگيري، و سطح گلوکز آن بوسيله گلوکومتر و انسولين سرم با روش راديوايمنواسي تعيين گرديد.
نتايج: بيشترين کاهش در سطح گلوکز مربوط به تابش ۲۰ دقيقه اي و زمان ۱۸۰ دقيقه و بيشترين افزايش در سطح انسولين در گروه تابش ۱۰ دقيقه اي و زمان ۶۰ دقيقه ثبت شد.
بحث و نتيجه گيري: چون جذب سريع و رسيدن به يک قله در زمان کوتاه و کاهش سريع دوباره آن، طرح مناسبي براي کنترل سطح گلوکز خون بعد از خوردن غذا فراهم مي آورد، در نتيجه تابش با زمان ۱۰ دقيقه مناسبتر بنظر مي رسد. همچنين پيش بيني مي شود زمان تابش در فاصله زماني بين خوردن غذا و استفاده از دستگاه تعيين کننده باشد.