سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن قرائت – کارشناس ارشد مهندسی مواد
رحمت اله قدیمی چرمهینی – فوق دکترای مکانیک ، خستگی و شکست ، موسسه تحقیقاتی شایان

چکیده:

در این تحقیق دلیل شکست دیسک توربین بخار شرکت پتروشیمی بررسی گردید . این قطعه از جنس فو لاد کم آلیاژ و به روش فورج ساخته شده بو د . محیط کاری این قطعه حاوی بخار آب با دمای بیشتر از ٢٠٠ درجه سانتیگراد بوده و همزمان به علت نیروهای گریز از مرکز در معرض تنش قرار داشته است . به منظور تعیین دلیل شکست، پس از بررسی های چشمی قطعه ، سطوح شکست توسط میکروسک وپ الکترونی روبشی SEM بررسی گردید و آنالیز شیمیایی سطوح شکست توسط EDAX تعیین شد . نتایج حاصل از آزمایشها آشکارکننده علائم خوردگی تحت تنش در قطعه بود. بررسی های چشمی نشان می دهد که ترک از ناحیه عمق فیلت که محل تمرکز تنش بوده ، شروع شد ه و به داخل قطعه گسترش یافته است . نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی نشان می دهد سطح شکست اکسیدی بوده و حاوی محصولات خوردگی است . نتایج حاصل از بررسی های فراکتو گرافی حاکی از حضور ترکها در مسیر مرز دانه ها ( نوع ترک خوردن بین دانه ای ) ، شباهت سطح شکست به شکست تر د و نیز عمود بود ن جهت ت نش کششی بر راستای ترک است . لذا حضور همزمان هر دو عامل محیط خورنده و تنش کششی توسط مکانیزم خوردگی تحت تنش از نوع بین دانه ای سبب شکست قطعه شده است .