سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر درویش صفت – دانشیار گروه جنگلداری واقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین مددی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
مجید مخدوم – استاد گروه جنگلداری ئ اقتصاد جنگلدانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی طی سالهای اخیر موجب تحول در تجزیه و تحلیل داده های مکان دار گردیده است. این امر بویژه درزمینه علوم محیط زیستی که داده های مکان دار نقش مهمی را در برسی ها ایفا می کنند، بخوبی مشهود می باشد اما حجم زیاد داده های مکان دار و پیچیدیگی نسبی مدل های متداول در محیط زیست، باعث زمان بربدن فرایند تحلیل می گردد. لذا ضرورت توسعه GIS و تبدیل سامانه های اطلاعات جغرافیایی عمومی به سامانه های تخصصی زطزیست محیطی مشهود می باشداین تحقیق با هخدف بررسی امکان اجرای خودکار مدل تخریب در محیط GIS و تهیه یک برنامه کارپسند در محیط GIS-ArcView شکل گرفت. دراین تحقیق تمامی برنامه های تهیه شده با استفاده از زبان برنامه نویسی Avenue در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی ArcView تهیه گردیده و دریک مجموعه واحد تحت عنوان Extension قرار گرفتند. این Extension شامل یک منو (که دربرگیرنده ۱۵ زیر منو است) و دو ابزار می باشد. به منظور آزمون صحت این Extension، فرایند ارزیابی زیست محیطی آثار توسعه در شهرستان ملایر به وسعت ۳۲۰۹۸۳ هکتار که قبلا به صورت دستی انجام گرفته بود، با استفاده از همان داده ها و بهره مندی از Extension تهیه شده ، باردیگر اجرا گردید.