سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

یداله شفیعی – دانشگاه تربیت معلم اراک

چکیده:

امروزه برنامه ریزی انرژی و برق بدون توجه به ساختار اقتصادی منطقه مورد نظر کامل نیست مقاله حاضر کوششی در جهت شروع به استفاده از مدل های سنجش اقتصادی در برنامه ریزی انرژی و قدرت با توجه به اولویت بخشهای مختلف می باشد. در بررسی حاضر مسئله تخصیص انرژی الکتریکی(و با قدرت تولید شده) به مصرف کننده های مختلف(توزیع انرژی و یا قدرت تولید شده بین بخش های مختلف اقتصادی) که جزئی از مسئله کلی تر توزیع منابع کمیاب می باشد با کمک مدلهایی که ارائه خواهد شد قابل حل است. یکی از مزایای تین روش این است که مدلهای اقتصادی و اولویت بخشهای مختلف دربرنامه ریزی کلان اقتصادی در امر تقسیم فوق دخالت داده شده اند. در مدل اولیه اولویت بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به تاثیری که هر بخش در برآو.ردن اهداف مختلف اقتصادی، تاثیر روی آلودگی هوا و غیره دارند با استفاده از روش "Analytical Hierarchies" تعیین می گردد سپس با تاثیر دادن این اولویتها بر روی مدل نهاده محصولInput-Output و با کمک برنامه ریزی خطی-(Linear Programmi-ng) توزیع بهینه بین بخشهای مختلف انجام می گردد. از آنجا که در بیشتر موارد(از جمله در کشورما) اولویت بخشهای مختلف معمولا توسط قسمتهای ذیربط در برنامه ریزی اقتصادی کشور تعیین می گردد(یعنی اولویتها دانسته فرض می شوند) مدل فوق را جهت کاربرد در شرایط ما می توان بدین ترتیب اصلاح نمود که فرض می شود که اولویت بخشهای مختلف توسط قسمتهای ذیربط در برنامه ریزی اقتصادی کشور تعیین می گردد(یعنی در این حالت اولویت ها از پیش تعیین شده استحال با استفاده از مدل Input-Outputمدل برنامه ریزی خطی توزیع بهینه مقدار انرژی الکتریکی (و یا قدرت تولید شده) موجود انجام می شود در متن مقاله ابتدا بشرح مختصری از مدل اصلی و یک نمونه از کاربرد آن پرداخته و سپس با استفاده از مدل اصلاح )Modify( شده و ماتریس ۲۵ بخشی )Input-Output( اقتصاد ایران(انتشارات بانک مرکزی) مسئله تخصیص انرژی، (ویا قدرت تولید شده) به بخشهای مختلف اقتصادی بررسی می شود.