سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علی کرامت زاده – دانشجوی دکتری گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین چیذری – عضو هیئت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
علی یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمید بلالی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد محلات

چکیده:

در وضعیت کنونی نهاده آب بعنوان یک نهاده با ارزش می باشد که بایستی به استفاده بهینه آن پرداخته شود . جهت مدیریت صحیح و استفاده بهینه آب بایستی به تخصیص بهینه و اولویت بندی آن بین بخشها، مناطق و مصارف مختلف توجه نمود . بطور کلی برای استفاده بهینه از آب یک سد بایستی بتوان به سوالات زیر پاسخ داد : -۱ در هر فصل از سال چه میزانی از آب سد مصرف شود؟ -۲ آب مصرفی هر فصل چگونه در بین مناطق مختلف کشت تخصیص یابد؟ آب تخصیص داده شده به هر منطقه به چه محصولاتی اختصاص یابد؟ این مطالعه در جهت بهبود مدیریت منابع آب بر روی اراضی زیر سد بارزوی شیروان واقع در استان خراسان شمالی با استفاده از تکنیک مدل بهینه سازی خطی معمولی و آرمانی انجام شده، که برای بدست آوردن ضرایب تکنیکی از تکمیل تعداد ۱۰۰ پرسشنامه بتفکیک محصولات زراعی و باغی به روش نمونه گیری طبقه ای که هر یک از مناطق سه گانه اراضی زیر سد بارزو شیروان ( حاشیه رودخانه قلجق، زیارت و سه یک آب ) بعنوان یک طبقه در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است . در این تحقیق برای محاسبه درآمد ناخالص هر محصول از متوسط قیمتهای سال زراعی ۱۳۸۲ استفاده گردیده و سپس تحت دو سناریوی کشت محصولات زراعی و کشت محصولات زراعی و باغی، با استفاده از مدلهای برنامه ریزی خطی و آرمانی، به تخصیص بهینه آب بین مناطق و اولویت بندی مناطق مختلف در مصرف
آب سد پرداخته شده است . نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان آب تخ صیصی الگوهای بهینه مدلهای برنامه ریزی خطی و آرمانی به مناطقحاشیه رودخانه قلجق و زیارت در سناریوی کشت محصولات زراعی، در ماههای فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان، آذر و فصل زمستان نسبت به شرایط فعلی کاهش و در سایر ماههای سال افزایش می یابد . و میزان کل آب تخصیصی در این مناطق از ۳۵۵۳۰ هزار مترمکعب در شرایط فعلی به ۴۷۰۰۰ هزار مترمکعب در شرایط بهینه افزایش می یابد . همچنین نتایج این مطالعه اولویت مناطق مختلف در مصرف آب سد را نیز نشان می دهد . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر از بسته نرم افزاری Lindo استفاده گردیده است