سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم جعفری – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدة فنی دانشگاه تهران ایران
حسن منصف – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدة فنی دانشگاه تهران ایران

چکیده:

در دو دهــة گذشــته , جهــان شــاهد تغییــرات عمــده و شتاب گیرنده در صنعت برق بوده است . جهت کلی این تغییـر ساختار , مقررات زدایی، آزادسازی بخشهای تولید و توزیـع وفراهم آوردن امکان رقابت در این بخشـها مـی باشـد . در ایـن میــان، چگــونگی تخصــیص هزینــه هــای شــبکة انتقــال در سیستمهای تجدیدساختاریافته یکی از مسائل مهم بهره بـرداران سیستم است و روشهای مختلفی نیز برای این منظور معرفی و پیشنهاد شده انـد . از آنجـا کـه درنظرگـرفتن قابلیـت اطمینـان سیستم در تخصیص هزینه ها منجر بـه ارزیـابی بهتـر اهمیـت ظرفیت شبکه برای کاربران سیسـتم مـی گـردد، در ایـن مقالـه روشی بـرای ارزیـابی ظرفیـت اضـافی خطـوط بـا توجـه بـه حالتهای اضطراری سیستم ارائه شده اسـت کـه مـی توانـد بـه منصفانه تر شدن قیمت گـذاری شـبکة انتقـال کمـک کنـد . در پایان نیز، روش پیشنهادی در یک شبکة نمونه اجرا شده و بـا روشهای متداول مورد مقایسه قرار گرفته است