سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن قاینی صوفی آبادی – دانشجوی دکترای برق قدرت دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
رضا قاضی – استاد گروه برق گروه مهندسی برق دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد،

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی برای تخصیص هزینههـای انتقـال بـه استفادهکنندگان از سیستم انتقال اعم از بارها و ژنراتورها با در نظر گرفتن قسـمت ی از هزینـه هـا بعنـوان هزینـ ههـای قابلیـت اطمینان از شبکه ارائه شده است . قرار دادن قسمتی از ظرفیت انتقال به عنوان حاشـیه ی امنیـت و قابلیـت اطمینـان یکـی از ضروریات برنامهریزی و بهره برداری سیستم قدرت می باشد تا در صورت بروز حـوادث ، شـبکه همچنـان پایـداری خـود را حفظ نماید . بنابراین بنظر می رسد قرار دادن قسمتی از هزینه – های انتقال به این موضوع منصفانه باشد تا بازیگران برحسـب میزان استفاده از این حاشیه ی اطمینان هزینه پرداخـت نماینـد . مطابق با قوانین قیمت گـذاری در کشـورهای اروپـایی هزینـة انتقال باید به هر دو بخش ژنراتورها و بارها اختصـاص یابـد ولی درصد آن در کشورهای مختلف متفـاوت اسـت . در ایـن مقاله نیز هزینه های انتقال به هر دو بخش تخصیص داده شـده است . برای سنجش، الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکة ۲۴ باسة IEEE . پیاده شده است