سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا قاضی – گروه برق – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رحیمیان – گروه برق – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در محیط غیر ر قابتی معمولا بخشی از هزینه توان راکتیو در قیمت توان اکتیـو و بخشـی بـه صـورت جریمـه در ضـریب قدرت بار منظور می گردد . در حالیکه در محیط رقابتی جهت عملکرد مطلوب سیستم بایستی این بخش از خدمات جـانبی ۱ ، از طریق قرارداد یا بازار پیشنهاد قیمت ، خریداری شود . لـذا هزینه آن بایستی به طور عادلانه توسط مصرف کننده پرداخت شود . بنابراین در بازار توان راکتیو تخصیص هزینه به صـورت عادلانه به مشترکین، بسیاز مورد توجـه اسـت . در ایـن مقالـه روشی جدید جهت تخصـیص هزینـه بـه مشـترکین در بـازار راکتیو در فضای رقابتی ارائه می گردد . از مهمترین مشخصات این روش، محاسبه سهم بارها در تلفـات راکتیـو خطـوط بـه شیوهای مبتن ی بر تئور ی سهم متناسب است، که در آن تلفـات اکتیو و راکتیو خط ناش ی از انتقال توان راکت یو به بارها منظـور میشود . بعبارت دیگر در روش پیشنهادی آن بخش از تلفـات خط که مربوط به خطوطی است که تمام توان ر اکتیـو ورودی را جذب می نمایند از تلفات ناشی از انتقـال تـوان راکتیـو بـه بارها جدا می شـود . همچنـین در ایـن روش سـهم مشـارکت سیستم در تأمین توان راکتیو از سهم منابع جدا مـی شـود . لـذا تخصیص هزینه بصورت عادلانه بین مشترکین صـورت مـی – گیرد