سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
قادر حبیبی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه پیام نور

چکیده:
در این پژوهش نقش سلنیم در تخفیف اثرات تنش خشکی رقم بهمن جو مورد مطالعه قرار گرفت. خشکی باعث افت معنی دار محتوی نسبی آب (RWC) و وزن خشک ساقه در ارقام جو گردید. در مرحله آغاز تطویل ساقه، سلنیم در شکل سلنات سدیم ((Na(2)SeO(4 و در غلظت ۳۰ گرم در هکتار اسپری شد. سلنیم در گیاهان خشکی دیده رقم بهمن توانست از افت معنی دار وزن خشک و RWC ممانعت به عمل آورد. خشکی باعث افزایش فعالیت آنزیم های سیستم آنتی اکسیدانتی و مقادیر متابولیت های مالون دی آلدئید (MDA) و پراکسید هیدروژن ((H(2)O(2) در جو شد. افزایش قابل ملاحظه فعالیت آنزیمهای سیستم آنتی اکسیدانت به ویژه آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز پس از اعمال سلنیم در شرایط خشکی با کاهش مقادیر MDA و (H(2)O(2 در رقم بهمن باعث افزایش مقاومت این رقم در برابر تنش خشکی گردید و از افت وزن خشک در این رقم ممانعت به عمل آورد. بنابراین می توان از کاربرد برگی سلنیم در جهت افزایش عملکرد و مقاومت به تنش خشکی رقم بهمن در مناطق خشک و نیمه خشک کشور استفاده کرد.