مقاله تخليص آنزيم صنعتي گزيلاناز (EC: 3.2.1.8) از محيط کشت باكتري باسيلوس استئاروترموفيلوس (ATCC12980) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تخليص آنزيم صنعتي گزيلاناز (EC: 3.2.1.8) از محيط کشت باكتري باسيلوس استئاروترموفيلوس (ATCC12980)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باسيلوس استئاروترموفيلوس
مقاله گزيلاناز
مقاله تخليص
مقاله کروماتوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي زاده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قريب امير
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بخش عمده همي سلولز ديواره سلولي گياهان را ماده گزيلان تشکيل مي دهد. گزيلانازها (EC 3.2.1.8) آنزيمهايي هستند که از گونه هاي مختلف ميکروارگانيسم ها از جمله برخي از قارچها و باکتريها استخراج گرديده اند. اين آنزيمها قادرند اتصال قندهاي  -D گزيلوز را در ماده گزيلان تخريب نمايند و باعث آزاد شدن قند مذکور از گزيلان گردند. در سالهاي اخير گزيلانازها در صنايع مختلف از جمله در بي رنگ سازي کاغذ و شفاف کردن روغنهاي خوراکي کاربرد وسيعي يافته اند.
روش بررسي: در اين تحقيق آنزيم گزيلاناز از محيط کشت باکتري باسيلوس استئاروترموفيلوس (ATCC 12980) بوسيله چندين روش آزمايشگاهي نظير رسوب با سولفات آمونيوم، سانتريفوژ و کروماتوگرافي هاي ژل فيلتراسيون با سفادکس G-100 و تعويض يوني با دي اتيل آمينو اتيل – سلولز تخليص گرديد و سپس اثر  pHو دما بر روي فعاليت اين آنزيم بررسي گرديد.
يافته ها: در کروماتوگرافي ستوني دي اتيل آمينو اتيل – سلولز سه پيک مجزا مشاهده گرديد که فقط يک پيک فعاليت گزيلانازي از خود نشان داد و درجه تخليص بدست آمده از فراکسيونهاي اين پيک معادل ۶۳٫۰۹ تعيين شد. فعاليت ويژه آنزيم تخليص شده برابر با ۷٫۸۷ واحد بين المللي بر ميلي گرم بدست آمد و بازده تخليص آن ۴۵٫۱۷ درصد بود. همچنين آنزيم تخليص شده حداکثر فعاليت هيدروليزي بر روي گزيلان را در  pHمعادل ۷ و در دماي ۶۰ درجه سانتيگراد نشان داد. اين آنزيم توانست گزيلان را در طي ۱۶ ساعت تجزيه نمايد. بررسي محصولات انتهايي هيدروليز گزيلان توسط کروماتوگرافي کاغذي بر اين دلالت داشت که آنزيم گزيلاناز تخليص شده نوعي اندوگزيلاناز مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده در مورد  pHو دماي اپتيمم آنزيم گزيلاناز تخليص شده مشخص گرديد که اين آنزيم جهت استفاده در صنعت بسيار مناسب مي باشد.