مقاله تخليص پروتئين محرک فعاليت سايتوتوکسيک سلول هاي کشنده طبيعي سيستم ايمني از غضروف کوسه ماهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در طب جنوب از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: تخليص پروتئين محرک فعاليت سايتوتوکسيک سلول هاي کشنده طبيعي سيستم ايمني از غضروف کوسه ماهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غضروف کوسه ماهي
مقاله پروتئين
مقاله تخليص
مقاله سلول هاي NK
مقاله ايمونوتراپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بارگاهي افشار
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسن زهير
جناب آقای / سرکار خانم: رباني چادگاني عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: از آن جا که در طب سنتي از غضروف کوسه ماهي جهت درمان سرطان و به خصوص انواع مرتبط با سيستم ايمني استفاده مي شد، اين احتمال وجود داشت که موادي در غضروف موجود باشد که قادر به تحريک و تقويت عمومي سلول هاي ايمني بدن باشند. لذا در اين تحقيق با توجه به پاسخ سلول هاي کشنده طبيعي(NK)  سيستم ايمني به طيف وسيعي از آنتي ژن ها بدون نياز به ايمونيزاسيون قبلي، از آن جهت تخليص پروتئين موثره غضروف کوسه ماهي استفاده گرديد.
مواد و روش ها: اثر تحريک کنندگي پروتئين هاي جدا شده از غضروف کوسه ماهي بر فعاليت سايتوتوکسيک سلول هاي NK از منشا لنفوسيت هاي خون محيطي انساني، در شرايط محيط کشت مورد مطالعه قرار گرفت. پروتئين هاي غضروف کوسه ماهي توسط ستون کروماتوگرافي تعويض يون (DE-52) و روش اولترافيلتراسيون تخليص گرديد. تاثير تحريک کنندگي فراکشن هاي به دست آمده بر فعاليت سايتوتوکسيکي سلول هاي NK فعال شده عليه سلول هاي لوکمياي ميلوئيدي مزمن انساني (K562) به روش آنزيماتيک لاکتات دهيدروژناز (LDH) سنجيده شد. جهت ارزيابي نتايج از آزمون آماري تي استودنت استفاده گرديد.
يافته ها: بر اساس روند الکتروفورز ژل پلي اکريل آميد نمونه هاي پروتئيني به دست آمده، بيشترين تاثير سايتوتوكسيك مربوط به نمونه AR10 حاوي پروتئين به وزن مولكولي تقريبا ۱۴كيلودالتون بود.
نتيجه گيري: غضروف کوسه ماهي حاوي پروتئيني به وزن مولکولي تقريبا ۱۴ کيلودالتون با خواص محرک فعاليت سايتوتوکسيک سلول هاي NK سيستم ايمني بدن است.