مقاله تخمين آب نگار سيلاب حوضه هاي آبخيز بدون آمار با استفاده از شبيه HEC-HMS و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي: حوضه آبخيز کسيليان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تخمين آب نگار سيلاب حوضه هاي آبخيز بدون آمار با استفاده از شبيه HEC-HMS و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي: حوضه آبخيز کسيليان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيلاب
مقاله HEC-HMS
مقاله حوضه کسيليان
مقاله روش SCS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزواري تورج
جناب آقای / سرکار خانم: اردكانيان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبيه بارش – رواناب براي يک حوضه آبخيز بدون آمار، امکان برآورد دبي اوج و حجم سيلاب و شبيه سازي آب نگار سيلاب را براي حوضه مورد نظر فراهم مي کند. در اين پژوهش، يک شبيه بارش – رواناب با بکارگيري قابليت هاي سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS)  و روش SCS و شبيه آبشناسي HEC-HMS براي حوضه آبخيز کسيليان، واقع در استان مازندران در شمال ايران، ارايه شده است. ابتدا با بکارگيري الحاقيه HEC-GeoHMS و شبيه ارتفاعي رقوميDEM  در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي (نرم افزار ARCGIS) شبيه گيتاشناسي حوضه آبخيز کسيليان، مرز زير حوضه ها و شبکه آبراهه ها تعيين گرديدند. با تلفيق نقشه هاي گروه آبشناسي خاک، کاربري اراضي و داده هاي رطوبت پيشين خاک در محيط GIS، نقشه شماره منحني (CN) زير حوضه هاي حوضه آبخيز کسيليان تهيه گرديد. براي شبيه سازي آب نگار سيلاب روش SCS و براي رونديابي در رودها روش Lag بکارگرفته شد. شبيه گيتاشناسي حوضه از محيط GIS به برنامه HEC-HMS منتقل و شبيه آبشناسي کل حوضه تعيين گرديد. با بکارگيري چندين واقعه بارش و آب نگار سيلاب واقعي، فراسنج هاي شبيه آبشناسي حوضه از جمله هدررفت اوليه و زمان تاخير زير حوضه ها واسنجي گرديد. بر اساس ميانگين فراسنج هاي واسنجي شده، شبيه براي سه واقعه ديگر مورد ارزيابي و اعتباريابي قرار گرفت. نتايج پژوهش در مورد پيش بيني آب نگار سيلاب در دو رويداد بسيار مناسب بوده و خطاي تخمين اوج سيلاب در سه رويداد به طور ميانگين بين ۱۰ تا ۱۵ درصد بود که مقادير قابل قبولي مي باشند.