مقاله تخمين احتمال وقوع آبستني گاوهاي هلشتاين پس از اولين تلقيح با استفاده از تحليل آماري لجيستيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: تخمين احتمال وقوع آبستني گاوهاي هلشتاين پس از اولين تلقيح با استفاده از تحليل آماري لجيستيک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز لجيستيک
مقاله تعداد تلقيح منجر به آبستني
مقاله گاو هلشتاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحري بيناباج فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث پور مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ فر همايون
جناب آقای / سرکار خانم: باشتني مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بمنظور تخمين احتمال وقوع آبستني گاوهاي هلشتاين پس از اولين تلقيح، از ۳۸۰۷۴ رکورد تلقيح متعلق به ۱۰۷۲۶ گاو که بين سال هاي ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۸ در دو واحد مجزا از يک گله بزرگ گاو هلشتاين جمع آوري شده بودند، استفاده گرديد. مدل آماري مورد استفاده بصورت رگرسيون لجيستيک بوده و رويه GLIMMIX نرم افزار آماري SAS جهت برازش مدل استفاده شد. مدل آماري، شامل اثرات ثابت دوره تلقيح (در سه دوره زماني)، ماه تلقيح، دوره شيردهي، واحد پرورش و فرد تلقيح گر بود. تعداد تلقيح منجر به آبستني گاوها در فايل ارقام به صورت کد صفر (يک تلقيح) و کد يک (بيش از يک بار تلقيح) تعريف شد. برآورد نسبت احتمالات (OR) براي دوره زماني اول (سال هاي ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹) نسبت به دوره دوم (سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹) و سوم (سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸) به ترتيب ۱٫۱۰۶ و ۱٫۱۳۳ بود که نشان مي دهد شانس آبستن شدن به ازاي اولين تلقيح در دوره زماني اول نسبت به دوره دوم ۱۰٫۶ درصد و نسبت به دوره سوم ۱۳٫۳ درصد بيشتر بوده است. متوسط تعداد تلقيح براي آبستني در واحد يک و دو به ترتيب ۲٫۲ و ۲٫۳ با تفاوتي معني دار (P<0.05) بود. برآورد نسبت احتمالات براي واحد يک نسبت به واحد دو در گاوداري مزبور، ۱٫۱۵۴ بود که نشان مي دهد شانس آبستني به ازاي اولين تلقيح در واحد يک، ۱۵٫۴ درصد بيشتر از واحد دو بود. اثر عوامل ماه تلقيح، دوره شيردهي و فرد تلقيح گر بر شانس آبستن شدن به ازاي اولين تلقيح از نظر آماري معني دار نبود. نتايج نشان دهنده تاثير عوامل محيطي و مديريتي بر تعداد تلقيح لازم براي آبستن شدن گاو مي باشد که با بهبود آنها مي توان راندمان توليد مثل را افزايش داده و هزينه آبستني را کم نمود.