مقاله تخمين تابش كل خورشيدي روزانه با استفاده از مدل هاي رگرسيوني و شبكه هاي عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۷۰ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: تخمين تابش كل خورشيدي روزانه با استفاده از مدل هاي رگرسيوني و شبكه هاي عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابش كل خورشيدي روزانه
مقاله شبكه هاي عصبي مصنوعي
مقاله ساعات آفتابي اندازه گيري شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات كاميار
جناب آقای / سرکار خانم: ميرلطيفي سيدمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش جهت تخمين تابش كل خورشيدي روزانه در ايستگاهي كه سابقه اندازه گيري تابش كل خورشيدي را ندارد و داراي فاکتورهاي اقليمي مشابه با ايستگاهي است كه در آن تابش كل خورشيدي اندازه گيري مي شود، از شبكه هاي عصبي مصنوعي استفاده شد. همچنين جهت مقايسه دقت شبكه هاي عصبي مصنوعي و مدل هاي رگرسيوني، از ۶ مدل رگرسيوني شامل مدل ها‏ي فائو (نشريه ۵۶)، هارگريوز-ساماني، محمود-هابرد، باهل، آناندل و بريستو-كمبل استفاده گرديد. داده هاي مورد استفاده از دو ايستگاه هواشناسي كرج و شيراز كه براساس طبقه بندي اقليمي دومارتن به ترتيب داراي اقليم هاي خشك و نيمه خشك مي باشند (اقليم هاي نزديك) و مقدار تابش كل خورشيدي روزانه در اين دو ايستگاه به صورت روزانه ثبت مي شود، انتخاب شدند. با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي، از داده هاي ايستگاه كرج در مرحله آموزش و از داده هاي ايستگاه شيراز در مرحله آزمون، استفاده گرديد. ضرايب مدل ها‏ي رگرسيوني نام برده با استفاده از داده هاي ايستگاه كرج واسنجي شدند. از داده هاي ايستگاه شيراز در مرحله آزمون اين مدل ها، به  منظور مقايسه دقت اين مدل ها با شبكه هاي عصبي مصنوعي استفاده گرديد. از بين تمام مدل ها‏ي استفاده شده جهت تخمين تابش كل خورشيدي روزانه در اقليم هاي خشك و نيمه خشك، مدل شبكه عصبي مصنوعي با ورودي ساعات آفتابي حداكثر و تابش فرازميني روزانه (هر دو وابسته به عرض جغرافيايي و روز از سال هستند) و ساعات آفتابي اندازه گيري شده با RMSE برابر ۳۴/۲ مگاژول بر مترمربع در روز و ضريب همبستگي برابر ۹۴/۰ (در سطح معني داري ۱ درصد) بهترين نتيجه را ارايه داد. همچنين در صورت اندازه گيري نكردن پارامتر ساعات آفتابي، مدل ها‏ي آناندل و هارگريوز-ساماني با ضرايب واسنجي شده و همچنين مدل شبكه عصبي مصنوعي با پارامتر ورودي دماي حداقل و دماي حداكثر و تابش فرازميني (وابسته به عرض جغرافيايي و روز از سال) روزانه بهترين نتايج را نشان دادند.