مقاله تخمين تابع تقاضاي خارجي کل گردشگري ايران (رهيافت TVP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تخمين تابع تقاضاي خارجي کل گردشگري ايران (رهيافت TVP)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضاي گردشگري
مقاله رهيافت TVP
مقاله کالمن فيلتر
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فشاري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ممي پور سياب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه، تخمين تابع تقاضاي خارجيان براي گردشگري در ايران طي سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۵۰ مي باشد. براي اين منظور مدل تحقيق با استفاده از رهيافت پارامتر متغير در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فيلتر برآورد شده است.
نتايج تخمين مدل دلالت بر اين دارد که کشش هاي درآمدي، قيمتي و عادات رفتاري و انتظاري داراي تغييرات منظم و ثابت طي زمان بوده و به تدريج تغييرات آنها طي زمان کاهش مي يابد. همچنين کشش درآمدي تقاضاي خارجي گردشگري در ايران در مقايسه با کشش هاي قيمتي و عادات رفتاري بيشتر مي باشد. کشش درآمدي تخمين زده شده نشان مي دهد که تقاضاي گردشگري خارجيان در ايران يک کالاي نرمال بوده و از طرف ديگر کشش قيمتي نيز حاکي از آن است که اين کالا، کالاي کم کشش مي باشد. علاوه بر اين، تقاضاي گردشگري ايران با متغير مجازي جنگ رابطه معکوس داشته که نشان مي دهد با وقوع بحران جنگ، تقاضاي خارجيان براي گردشگري در ايران کاهش يافته است.