مقاله تخمين تابع عرضه و تقاضاي کاغذ چاپ و تحرير در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۳۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تخمين تابع عرضه و تقاضاي کاغذ چاپ و تحرير در ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاغذ چاپ و تحرير
مقاله تقاضا
مقاله عرضه
مقاله تخمين
مقاله تابع
مقاله کاغذ روزنامه
مقاله کشش
مقاله OLS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تاجديني آژنگ
جناب آقای / سرکار خانم: روح نيا مهران
جناب آقای / سرکار خانم: بريم نژاد ولي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي با استفاده از داده هاي سري زماني مربوط به سال ها ي ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۵ كه از منابع مختلفي جمع آوري شده اند و با به كارگيري روش سيستمي برآوردگر حداقل مربعات معمولي (OLS) تحت نرم افزارEviews ، به تخمين معادلات عرضه و تقاضاي کاغذ چاپ و تحرير به طور مجزا و در قالب مدل هاي رگرسيوني تک معادله اي پرداخته شد. نتايج حاصل از برآورد تابع تقاضا با فرض عدم خودهمبستگي سريالي بين جملات اخلال معادله در سطح آماري ۵ درصد نشان داد که متغيرهاي عرض از مبدا، قيمت کاغذ روزنامه به عنوان کالاي جانشين، نرخ باسوادي و ميزان توليد محصول بر ميزان مصرف کاغذ چاپ و تحرير اثر مثبت دارند و متغير قيمت کاغذ چاپ و تحرير بر ميزان مصرف کاغذ چاپ و تحرير اثر منفي و جزيي دارد و از آنجا که قدر مطلق کشش قيمت تخمين زده شده از لحاظ آماري کمتر از يک است، تقاضا براي کاغذ چاپ و تحرير بي کشش است. همچنين متغير مجازي جنگ نيز از لحاظ آماري در سطح ۵ درصد معني دار شناخته شد که تاثير مثبت و ناچيز سال هاي جنگ را بر روي ميزان مصرف کاغذ چاپ و تحرير در آن سال ها نشان مي دهد. نتايج حاصل از برآورد تابع عرضه با فرض عدم خود همبستگي سريالي بين جملات اخلال معادله در سطح آماري ۵ درصد نشان داد که متغيرهاي قيمت کاغذ چاپ و تحرير در کشور، قيمت کاغذ روزنامه به عنوان کالاي جانشين و ميزان مصرف کاغذ چاپ و تحرير در سال قبل بر ميزان توليد کاغذ چاپ و تحرير در کشور اثر مثبت دارند و متغيرهاي عرض از مبدا، ميزان واردات کاغذ چاپ و تحرير به کشور در سال قبل و هزينه توليد کاغذ چاپ و تحرير در سال قبل بر ميزان توليد کاغذ چاپ و تحرير در کشور تاثير منفي دارند. همچنين متغير مجازي جنگ نيز از لحاظ آماري در سطح ۵ درصد معني دار شناخته شد که تاثير مثبت سال هاي جنگ را بر روي ميزان توليد کاغذ چاپ و تحرير در آن سال ها نشان مي دهد.