مقاله تخمين رابطه بلندمدت قيمت حقيقي نفت خام و ارزش واقعي دلار آمريکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۹۸ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تخمين رابطه بلندمدت قيمت حقيقي نفت خام و ارزش واقعي دلار آمريکا
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت نفت خام
مقاله نرخ موثر دلار
مقاله روش جوهانسن جوسيليوس
مقاله مدل تصحيح خطا
مقاله هم انباشتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي دوآب رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قيمت نفت خام و ارزش دلار آمريکا، دو متغير اقتصادي مهم و تاثيرگذار بر اقتصاد جهاني هستند. هدف اين مقاله بررسي وجود يا عدم وجود رابطه بلندمدت پايدار بين اين دو متغير است. براي اين منظور، از آزمون هاي هم جمعي و عليت بين متغيرها براي دوره ۱۹۸۵:۱ تا ۲۰۰۸:۴ استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد ۱۰ درصد افزايش در قيمت حقيقي نفت خام، منجر به کاهش ۸٫۱ درصدي ارزش واقعي دلار مي شود. جهت عليت نيز از متغير قيمت نفت به قيمت دلار آمريکا است. به علاوه، با تخمين رابطه تصحيح خطاي کوتاه مدت براي معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده مي شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعي دلار از روند بلندمدت خود، اين شکاف با نرخ ۳٫۴ درصد در هر دوره ترميم مي شود تا اين که دوباره به مسير بلندمدت خود بازگردد.