مقاله تخمين ضريب آب گذري دريچه هاي قطاعي با استفاده از روش جستجوي ژنتيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: تخمين ضريب آب گذري دريچه هاي قطاعي با استفاده از روش جستجوي ژنتيکي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دريچه قطاعي
مقاله ضريب آب گذري
مقاله جريان مستغرق
مقاله جستجوي ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني اميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مشكاتي شهميرزادي محمدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دريچه هاي قطاعي يا شعاعي از جمله متداول ترين دريچه ها جهت کنترل دبي و تنظيم سطح آب مي باشند. براي نيل به استفاده بهينه از اين سازه و با توجه به پيشرفت هاي اخير در طرح تنظيم خودکار جريان براي سرريز سدها و شبکه هاي انتقال، تعيين دقيق ضرايب آب گذري دريچه هاي قطاعي از اهميت زيادي برخوردار است. روابط تجربي و نمودارهاي متعددي براي تخمين ضريب آب گذري دريچه ها ارايه شده است. اين روش ها از دقت کافي برخوردار نبوده و اغلب براي دامنه محدودي از متغيرها قابل استفاده مي باشد. در اين پژوهش، روابط مختلف براي تخمين ضريب آب گذري دريچه هاي قطاعي در شرايط جريان مستغرق مورد ارزيابي قرار گرفته و با استفاده از روش جستجوي ژنتيکي، ضرايب و توان روابط پيشنهادي به دست آمده است. سپس با استفاده از آزمون هاي آماري بين داده هاي تخميني و داده هاي آزمايشگاهي، بهترين برازش غيرخطي براي تخمين ضريب آب گذري دريچه هاي قطاعي به دست آمد. سپس براي آزمون رابطه پيشنهادي از ۵۰ سري داده آزمايشگاهي و ميداني که از محققان مختلف جمع آوري گرديده بود، استفاده و پارامترهاي آماري مانند ميانگين، انحراف معيار (نسبت مقادير محاسبه شده به مقادير اندازه گيري شده) و پارامتر خطا محاسبه گرديد. اين مقادير به ترتيب برابر ۰۵/۱، ۲۰۴/۰ و ۱/۰ مي باشند. همچنين نتايج حاصل از بهترين برازش با نتايج محققان ديگر مقايسه گرديد. نتايج نشان دهنده دقت بالاي رابطه پيشنهادي نسبت به روابط ديگر است.