مقاله تخمين ضريب تبديل شلتوك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در خشك كردن بستر سيال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: تخمين ضريب تبديل شلتوك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در خشك كردن بستر سيال
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم لونبرگ – مارکوارت
مقاله شبکه پس انتشار پيشرو
مقاله شلتوك
مقاله ضريب تبديل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري چايجان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوش تقاضا محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: منتظر غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عليزاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، براورد ضريب تبديل شلتوك به برنج سفيد در خشك كردن بستر سيال به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي است. هفت عامل موثر در عملكرد خشك كن هاي بستر سيال به عنوان متغيرهاي مستقل براي شبكه عصبي مصنوعي در نظر گرفته شد. اين متغيرها عبارت اند از رطوبت نسبي هواي محيط، دماي هواي محيط، سرعت هواي ورودي، عمق بستر شلتوك، دماي هواي ورودي، رطوبت اوليه و رطوبت نهايي شلتوك. تعداد ۲۷۴ آزمايش براي ايجاد الگوهاي آموزش و ارزيابي به وسيله يك خشك كن آزمايشگاهي انجام گرديد. سپس نمونه هايي از محفظه خشك كن جدا و عمليات پوست كني و سفيد كردن با دستگاه هاي آزمايشگاهي انجام گرفت. ضريب تبديل ميانگين، به عنوان ضريب تبديل آزمايش منظور شد. از شبكه ها و الگوريتم هاي يادگيري متعدد براي آموزش الگوهاي موجود استفاده شد. نتايج بررسي ها نشان داد كه شبكه پس انتشار پيشر و با توپولوژي ۷-۱۳-۷-۱ و الگوريتم آموزش لونبرگ – مارکوارت و تابع آستانه تانژانت سيگموييد قادر است راندمان تبديل شلتوك را به برنج سفيد با ضريب تعيين ۹۵٫۴۸ درصد و خطاي متوسط مطلق ۰٫۰۱۹ در شرايط مختلف خشک کردن شلتوک در گستره بستر سيال پيش بيني نمايد هم چنين نتايج نشان داد كه دماي هواي ورودي و ميزان رطوبت نهايي شلتوك، بيشترين تاثير را بر ضريب تبديل شلتوك به برنج سفيد در خشك كردن بستر سيال دارند.