مقاله تخمين ميزان افزايش قيمت گندم توليدي در اثر حذف يارانه سوخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تخمين ميزان افزايش قيمت گندم توليدي در اثر حذف يارانه سوخت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوخت
مقاله تابع هزینه ي ترانسلوگ مقید
مقاله قیمت گندم
مقاله کشش هزینه
مقاله مجموع میزان حمایت داخلی (AMS)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: سرايي شاد زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوخت يکي از نهاده هاي مهم مصرفي در بخش کشاورزي است که در ايران با قيمت بسيار پايين تر از قيمت جهاني در اختيار کشاورز قرار مي گيرد و سهم زيادي از يارانه پرداختي را به خود اختصاص مي دهد. با توجه به تصميم حذف يارانه سوخت، اين مطالعه، براي بررسي اثر حذف يارانه سوخت بر قيمت تمام شده گندم آبي انجام شده است. در اين راستا، ابتدا مجموع ميزان حمايت داخلي گندم، محاسبه و سهم سوخت از کل حمايت مشخص گرديد. سپس يک تابع هزينه ترانسلوگ مقيد با استفاده از داده هاي سال هاي ۸۶- ۱۳۶۶ برآورد شد و با محاسبه کشش هزينه اي نهاده هاي ماشين آلات و آب در اثر حذف يارانه سوخت، اثر حذف يارانه بر قيمت تمام شده گندم محاسبه گرديد. نتايج نشان مي دهد که نهاده سوخت بيش ترين سهم از مجموع حمايت ها را به خود اختصاص داده به گونه اي که بر اساس داده هاي سال ۱۳۸۴، ۸۳ درصد از کل يارانه پرداختي به نهاده ها، متعلق به يارانه¬ي سوخت است. نتايج بدست آمده از تخمين تابع هزينه حاکي از آن است که با حذف کامل يارانه ي سوخت، قيمت گندم به ميزان ۶۳۸٫۴۳٫ ريال و معادل ۳۷٫۸۱ درصد افزايش خواهد يافت. نتايج مطالعه نشان مي دهد که تعديل قيمت سوخت بايستي با احتياط صورت گيرد.