مقاله تخمين پايداري نسبي روغنهاي نباتي بر حسب آزمونهاي تسريع شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تخمين پايداري نسبي روغنهاي نباتي بر حسب آزمونهاي تسريع شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون تسريع شده
مقاله پايداري نسبي
مقاله رنسيمت
مقاله عدد کربنيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فره وش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيازمند راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: سرابي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، پايداري نسبي روغنهاي کانولا، سويا، زيتون و ذرت بر حسب روشهاي تسريع شده رنسيمت در دماي ۱۲۰ درجه سانتيگراد و کربنيل در دماي ۱۶۰ درجه سانتيگراد با هم مقايسه شد. از ديدگاه ساختاري، بيشترين و کمترين ميزان نسبت اسيدهاي چرب چندغيراشباع به اشباع (PUFA/SFA) به روغنهاي ذرت (۴٫۷۴) و زيتون (۱٫۰۳) اختصاص داشت. روغنهاي کانولا (۳٫۱۶) و سويا (۳٫۳۸) فاقد هرگونه تفاوت معني داري از اين نظر بوده، جايگاه حد واسطي داشتند. بيشترين ميزان ترکيبات فنلي با هيچگونه تفاوت معني داري در روغنهاي کانولا و سويا (به ترتيب ۴۸٫۱۹ و ۴۵٫۸۰ پي پي ام) مشاهده شد. روغنهاي ذرت و زيتون به ترتيب داراي مقادير کمتر ترکيبات فنلي بودند (به ترتيب ۳۰٫۸۰ و ۱۵٫۲۷ پي پي ام). ترتيب پايداري اکسايشي نمونه هاي روغن بر حسب آزمون کربنيل (tΔCV=30) به ترتيب ۱۰۴٫۹۳، ۷۷٫۶۷، ۶۱٫۲۳ و ۵۰٫۲۹ بود و روغنهاي زيتون و ذرت در اينجا تفاوت معني داري از خود بروز دادند. پايداري اکسايشي نمونه هاي روغن بر حسب روش رنسيمت نيز مطابق آزمون کربنيل بود (به ترتيب ۹٫۲۶، ۶٫۸۹، ۵٫۵۶ و ۴٫۸۲ ساعت). مقايسه نسبت دو شاخص پايداري رنسيمت و کربنيل حاکي از تفاوت مشهود تر روغنها بر حسب عدد کربنيل (۱٫۳۵، ۱٫۷۲ و ۱٫۲۲) تا عدد رنسميت (۱٫۳۴ ،۱٫۲۲ و ۱٫۱۷) بود.