مقاله تخمين پتانسيل توليد گندم آبي در اراضي جنوب غرب استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۲۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تخمين پتانسيل توليد گندم آبي در اراضي جنوب غرب استان تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش طبقه بندي سايس
مقاله مدل پتانسيل توليد گندم و محدوديت هاي خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفريان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي محمدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: زرين كفش منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: سيدجلالي سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه به مساحت ۵۴۶۷۶ هکتار در منطقه جنوب غربي استان تهران بين عرض شمالي´۳۵o30 تا ´۳۵o45 و طول شرقي ۵۱o تا ´۵۱o51 واقع شده است. با توجه به اطلاعات ايستگاه هواشناسي مهرآباد که نزديک ترين ايستگاه به منطقه مورد مطالعه مي باشد، اين منطقه جزء اقليم نيمه بياباني مي باشد. حداکثر و حداقل درجه حرارت روزانه به ترتيب در تيرماه (۳۶٫۶) و در دي ماه (۰٫۴-) درجه سانتيگراد مي باشد. مقدار متوسط بارندگي ساليانه در منطقه مورد مطالعه ۲۳۳ ميلي متر است. هدف اصلي از اين تحقيق رسيدن به مدلي است که بتواند پتانسيل توليد گندم آبي را با در نظر گرفتن شرايط محيطي منطقه تخمين بزند. انجام اين مهم مستلزم سلسله مراتب زير است. در مرحله اول تخمين پتانسيل توليد گندم آبي و يا به عبارت ديگر پتانسيل توليد حرارتي – تابشي است. در مرحله دوم تخمين پتانسيل توليد اراضي با در نظر گرفتن پتانسيل توليد حرارتي – تابشي مرحله اول و تاثير محدوديت هاي است. نتايج حاصله از مرحله اول نشان مي دهد که پتانسيل توليد گندم آبي به روش سايس در جنوب غرب تهران ۱۰۴۸۴ کيلوگرم در هکتار است. در مرحله دوم پتانسيل توليد اراضي براي هر واحد خاک با توجه به پتانسيل توليد حرارتي – تابشي و تاثير عوامل محدود کننده در خاک در شرايط فعلي و از طريق شاخص استوري از ۱۸۵۶ تا ۸۷۷۵ کيلوگرم در هکتار و از طريق شاخص ريشه دوم از ۱۹۴۰ تا ۸۸۷۰ کيلوگرم در هکتار تخمين زده شد. اين کاهش عملکرد به علت تاثير عوامل محدود کننده از قبيل محدوديت هاي فيزيکي خاک، زهکشي، pH، شوري، قلياييت و شيب است. پتانسيل آتي توليد گندم آبي پس از رفع محدوديت هاي قابل اصلاح در منطقه از طريق شاخص استوري از ۳۷۴۳ تا ۱۰۲۵۳ کيلوگرم در هکتار و از طريق شاخص ريشه دوم از ۳۷۷۴ تا ۱۰۲۵۳ کيلوگرم در هکتار متغير خواهد شد. سرانجام پتانسيل توليد اراضي يا بعبارتي ديگر عملکرد پيش بيني شده گندم آبي در شرايط فعلي با عملکرد مشاهده شده زارع مقايسه گرديد که ضريب همبستگي آن ها (r=0.97) است که اين نشان مي دهد اين مدل مي تواند پتانسيل توليد اراضي براي گندم را در منطقه بخوبي پيش بيني کند.