مقاله تخمين کور تعداد کاربرهاي فعال و هم زماني سيستم هاي CDMA با سيگنال هاي با توان نابرابر در کانال محوشدگي تخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: تخمين کور تعداد کاربرهاي فعال و هم زماني سيستم هاي CDMA با سيگنال هاي با توان نابرابر در کانال محوشدگي تخت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CDMA
مقاله آشکارسازي کور
مقاله حذف کننده متوالي تداخل
مقاله زيرفضا
مقاله هم زماني
مقاله ماتريس کوواريانس
مقاله مربع نرم فروبنيوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوامي سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: طباطباوكيلي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طراحي سيستم هاي مراقبت طيفي براي سيستم هاي طيف گسترده دنباله مستقيم چندکاربره، تخمين کور تعداد کاربرهاي فعال و هم زمان سازي نقش مهمي در تشخيص پارامترهاي سيستم دارد. براي تشخيص تعداد کاربرهاي فعال، مقادير ويژه ماتريس کوواريانس مربوط به سيگنال با استفاده از يک سطح آستانه وفقي از نويز جدا مي گردند. نتايج تحليلي و شبيه سازي هاي کامپيوتري نشان مي دهد سيگنال کاربرهاي با اختلاف تواني اندک (کمتر از ۱٫۵dB) با حداکثرسازي مربع نرم فروبنيوس ماتريس کوواريانس سيگنال دريافتي هم زمان مي گردند، اين روش در مقابل آفست فرکانس حامل بين کاربرها که در اثر پديره داپلر به وجود مي آيد، نيز مقاوم است. با افزايش اختلاف بين توان سيگنال هاي دريافتي، اين روش کارايي خود را از دست مي دهد. بنابراين به منظور هم زماني کور کاربرهاي با توان کمتر و در نتيجه تشخيص تعداد آنها، يک روش تکراري براي حذف تداخل کاربرهاي با توان بيشتر، پيشنهاد شده است. از مزاياي اين روش کاهش پيچيدگي محاسباتي نسبت به روش هاي متداول تخمين تعداد کاربرها با حفظ دقت قابل قبول است. ارزيابي تحليلي کارايي الگوريتم هم زماني کور ارايه شده در کانال محوشدگي تخت نشان مي دهد که احتمال هم زمان سازي درست در کانال محوشدگي تخت کاهش مي يابد. لذا به منظور بهبود کارايي، يک گيرنده چندآنتني براي بهبود احتمال هم زمان سازي درست، پيشنهاد مي گردد.