سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر احمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا احمدی –

چکیده:

تخمین آبدهی حوزههای آبخیز فاقد آمار از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مهندسین قرار دارد. با توجه به اینکه همواره شرایط اقتصادی و وجود امکانات به نحوی نمیباشد که در تمام حوزههای آبخیز یک منطقه ایستگاههای هیدرومتری (آبسنجی) وجود داشته باشد. بنابراین تخمین دقیق میزان آبدهی این حوزهها در برآورد میزان فرسایش و رسوب حوزهها مفید فایده است. روش شبکه عصبی مصنوعی از جمله روشهای نوینی است که اخیراً کاربرد گستردهای در علوم مهندسی پیدا نموده است. اساس روش شبکه عصبی بر مبنای شبیهسازی عملکرد مغز انسان و یادگیری میباشد. در این روش ارتباط ذاتی بین دادهها کشف و مدل قادر به تعمیم یافتهها برای دادههای دیگر خواهد بود. در این تحقیق با بکارگیری شبکه عصبی از نوع پرسپترون چند لایه MLP با قانون یادگیری پس انتشار خطا (BP) ، مقادیر آبدهی حوزه رودخانه مرزی اترک با استفاده از آمار ایستگاههای هیدرومتری موجود محاسبه میشوند. نتایج تحقیق نشان میدهد که میتوان از شبکه عصبی مصنوعی با دقت مناسبی در برآورد مقادیر آبدهی حوزههای فاقد آمار استفاده نمود.