سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر نوروززاده – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سراج الدین کاتبی – دانشگاه شیراز

چکیده:

مسأله حذف نویز از دادهها مدتهاست که موضوع تحقیقات در علوم مختلف است. یکی از بخشهای مورد توجه در این زمینه، نویززدایی از تصویر است که کاربردهای فراوانی دارد. در سالهای اخیر با توجه به قدرت تبدیل موجک, روشهای حذف نویز در حوزه موجک مطرح شدهاند که نسبت به روشهای قبلی نتایج بهتری را به دنبال داشتهاند. در روشهای حذف نویز در حوزه موجک, باید از مقدار آستانه و تابع آستانهگیری مناسبی استفاده کرد. گروهی از روشهای حذف نویز در حوزه موجک, با استفاده از راهکارهای گوناگون مقدار آستانه را برای حذف ضرائب مربوط به نویز را تخمین میزنند و گروهی دیگر سعی در یافتن تابع آستانهگیری مناسب دارند. در این مقاله با توجه به توانایی روش برنامهنویسی ژنتیک, رابطهای برای محاسبه مقدار آستانه برای حذف نویز از تصویر بهدست آمده است؛ از آنجا که این رابطه به ویژگیهای تصویر وابسته است, میتوان مقدار مناسب آستانه را با حجم محاسباتی اندک به دست آورد. همچنین روش پ یشنهادی بر خلاف بسیاری از روشهای موجود به اندازه تصویر وابسته نیست و به تخمین واریانس نویز و یا سایر پارامترها نیازی ندارد. نتایج آزمایش روش ارائه شده بر روی تصاویر مختلف نشان داد که روش پیشنهادی علاوه بر دقت مناسب, سریعتر از بسیاری از روشهای رایج است و میتواند برای پردازش بلادرنگ تصاویر بهکار رود.