سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر نوروززاده – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سراج الدین کاتبی – دانشگاه شیراز

چکیده:

آستانهگیری در حوزه موجک یک روش مؤثر برای حذف نویز است. به همین دلیل یافتن مقدار مناسب آستانه, یکی از موضوعات تحقیقاتی سالهای اخیر بوده است. در این مقاله, محاسبه مقدار آستانه به صورت یک مسأله بهینه سازی مطرح شده است. سپس با توجه به قابل فهم بودن قوانین فازی برای انسان, از الگوریتمWang-Mendelاستفادهشده است. در مرحله نخست, مجموعه قوانین لازم برای محاسبه آستانه از یک تصویر استخراج شده است. برای این منظور, ویژگیهای آماری آن تصویر در حوزه موجک مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله بعد, همان ویژگیهای آماری برای تصویر آزمایشی محاسبه میشوند و با استفاده از مجموعه قوانین تولید شده در مرحله نخست, مقدار آستانه محاسبه می- شود و عمل نویززدایی انجام میشود. مجموعه قوانین فازی بهدست آمده, براساس ویژگیهای تصویر در سطوح مختلف تبدیل موجک است و برای هر یک از زیرباندهای افقی, عمودی و قطری در سطوح مختلف حوزه موجک, آستانه جداگانه محاسبه میشود؛ در نتیجه مقدار آستانه بهطور وفقی برای زیربندهای مختلف, تغییر میکند. همچنین روش پیشنهادی بر خلاف بسیاری از روشهای موجود به اندازه تصویر وابسته نیست و به تخمین واریانس نویز و یا سایر پارامترها نیازی ندارد. باتوجه به موارد فوق, نتایج آزمایش روش ارائه شده بر روی تصاویر مختلف نشان داد که روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای موجود دارای دقت مناسبی است؛ علاوه براین که
حجم محاسباتی آن کمتر از روشهایی است که خطای کمی دارند.