سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین ریاحی مدوار – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمدولی سامانی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
صادق حقیقی پور – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

ریزش جریان از روی سرریزهای تنظیم و کنترل سطح آب و برخورد آن با بستر قابل فرسایش پائین دست باعث ایجاد آبشستگی و تغییر توپوگرافی بستر پائیندست میگردد . فرسایش موضعی پائین دست اینگونه سازهها پدیدهای پیچیده بوده و ابعاد حفره آبشستگی منتجه از آن اغلب با استفاده از معادلات تجربی تعیین می – شود . در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه ۱ با روش آموزش پس انتشار خطا ۲ و از دادههای محققین دیگر برای پیشبینی ابعاد حفره آبشستگی پائین دست اینگونه سازهها استفاده شده است . طبق نتایج، شبکه عصبی مصنوعی آبشستگی پائین دست سرریز را بخوبی شبیهسازی نموده و مشخصات هندسی حفره آبشستگی را با دقت بالا برآورد مینماید