سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز حقیقت جو – عضو هیئت علمی گروه مهندسی کشاورزی- آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
علی محمد آخوند علی – دانشیار گروه هیدرولوژی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

هدف اصلی این مقاله مقایسه روش های پارامتری و غیرپارامتری در تخمین احتمال وقوع خشکسالی های رودخانه هیرمند است. روش های معمول برای تحلیل فراوانی و تخمین احتمال وقوع خشکسالی ها عموما بر اساس روش های پارامتری استوار هستند و مستلزم فرض تبعیت داده ها از یک توزیع مشخص می باشند. توزیع های مورد نظر معمولا شامل لگ نرمال دو و سه پارامتری، گامای دو پارامتری، پیرسون و لگ پیرسون نوع سه، مقادیر حدی نوع یک (گمبل)، مقادیر حدی نوع سه ، لجستیک و لگ لجستیک هستند. با توجه به اینکه فرض تبعیت داده ها از یک توزیع مشخص و همچنین تغییرپذیری پارامترها، می تواند سبب عدم دقت در تخمین احتمال وقوع مورد نظر و چندک ها شود، بنابراین در بررسی حاضر از روش غیرپارامتری سری فوریه استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از روش های پارامتری و غیرپارامتری نشان می دهند که روش غیرپارامتری برازش بهتری با داده های جریان رودخانه هیرمند دارد و بنابراین کاربرد آن برای تحلیل فراوانی و تخمین احتمال وقوع خشکسالی ها پیشنهاد می شود.