سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاووس رحمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
منیز مختاری دیزجی – نویسنده رابط و دانشیار گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
معصومه گیتی – استادیار گروه رادیولو ژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
انوشیروان کاظم نژاد – دانشیار گروه آمار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

وجود سفت ی بیشتر شریان های محیطی نسبت به شریان های مرکزی موجب می شود که برآورد درستی از ابتلا بهعوامل بیماری زا نداشته باش یم. در مطالعه حاضر مدل مناسب ی جهت تخم ین پارامتر الاست یک موضع ی شر یانفمورال متک ی بر تا ثیر گراد یان فشار حرکت ی خون بر دیواره شر یان ارائه م ی گردد و تغییر الاستیسیته شریان فمورالدر ۱۶ مرد سالم بر اساس گراد یان فشار حرکت ی وارد بر د ی واره شر یان و استر ین نسب ی تخم ین زده شد . درمقایسه با شریان کاروتید،ثابت شد که شریان های محیطی تر و دورتر از قلب الاستیسیته بیشتری نسبت به عروقمرکزی تر دارند.