سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد عابدی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)

چکیده:

بررسی ایمنی سیستمهای قدرت (Power system Security) بطور کلی از سه موحله مختلف تشکیل می شود که توسط مراکز کنترل شبکه های قدرت انجام شده و نتایج حاصله مورد ارزیابی قرار می گیرد .
الف : نظارت بر سیستم System Monitoting
ب : تحلیل شرایط اضطراری Contingency Analysis
ج : بررسی و تحلیل روشهای تصحیح Correction Action Analysis
در این مقاله تاکید بیشتر بر روی تحلیل شرایط اضطراری سیستمهای قدرت در رابطه با تخمین بار خطوط شبکه در این شرایط می باشد . در این راستا از ضرایب حساسیت (Sensivity Factors) ناشی از پخش بار خطی (DC Load Flow) جهت تخمین و ارز یابی سریع بار خ طوط شبکه در شرایط اضطراری یگانه (Single Contingency) استفاده شده است .
با استفاده از این روش می توان بجای آنکه برای ارزیابی شرایط اضطراری از پخش بار غیرخطی (AC Load Flow) و روشهای پیشرفته ای چون Fast Decoupled Newton Raphson یا FDNNRاستفاده شود، سریعاً و با تقریب نسبتاً خوبی بار خطوط شبکه در شرایط اضطراری موردارزیابی و توجه قرار گیرد تا راه برای مرحله سوم از بررسی ایمنی سیستم که همان تحلیل روشهای تصحیح ب هره برداری از سی ستم باشد گشوده گردد