سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – برق منطقه ای تهران
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس
محمود محمودیان – شرکت پالایش نیرو

چکیده:

شرکتهای برق جهت استفاده بهینه ازتجهیزات سیستم قدرت لازم است همواره سه فاکتور ذیل را درهنگام بهره برداری در نظرداشته باشند .
• بهره برداری اقتصادی
• توزیع انرژی الکتریکی با کیفیت
• توزیع انرژی الکتریکی مطمئن
جهت انتخاب صحیح نقطه کارسیستم قدرت با در نظر گرفتن سه فاکتور فوق و نیل به هدف بهره برداری بهینه شرط لازم دانستن حالت سیستم می باشد . شبکه های توزیع نیروی برق بخش مهمی از سیستم قدرت بوده که تخمین حالت آن ،با توجه به تحولات بازار برق ، می تواند نقش مهمی در بهبود بهره برداری از سیستم قدرت و استفاده بهینه از تجهیزات را امکان پذیر سازد . تعداد گره های
فراوان، تعداد شاخه های زیاد ،نقاط بار بسیار و عدم آشنایی از میزان مصرف نقاط بار، از عمده مشکلاتی است که تخمین حالت این سیستم را با پیچیدگی خاص روبرو ساخته است . مهمترین عامـل در تخمـین حالـت شـبکه هـای توزیـع دانستن بار مصرفی نقاط بار می باشد . در این مقالـه هـدف جایابی کمینه تجهیزات اندازه گیری پارامترهای شبکه ( بـار ) جهت تخمین بـار کلیـه پسـتهای شـبکه توزیـع بـا خطـای محدود می باشـد . روش پیشـنهادی بـه میـزان بـار، الگـوی مصرف بار ، همبستگی بار پستها و توپولوژی شبکه بستگی دارد . روش پیشنهادی برروی یک فیدر توزیع شبکه تهران با ۹ نقطه بار مورد مطالعه قرار گرفته که نتایج تخمین بار و مقایسه آن با مقادیر واقعی بار حاکی از مطلوب بودن روش پیشنهادی جایابی تجهیزات اندازه گیری می باشد