سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه ملکی گنادیشی –
محمد باقر رهنما –
عباس رضایی –

چکیده:

این پژوهش، با استفاده از علم زمین آمار به بررسی تغییرات مکانی هشت پارامتر هدایت الکتریکی،کلر، کلسیم، منیزیم، سدیم، سولفات، T.D.S وSARموجود در آب زیرزمینی دشت زرند، که اطلاعات مربوطه از تجزیه و تحلیل ۵۳ پیزومتر در دشت زرند،از پاییز ۷۳ تا تابستان ۸۵ به دست آمدهاند، میپردازد. در رابطه با چگونگی تغییرات مکانی، هشت پارامتر ذکر شده فاقد روند تشخیص داده شدهاند و در مورد آنها مدل سیمواریوگرام مناسب برای هر پارامترتشخیص داده شده است. از نکات قابل ذکر دیگر در رابطه با تغییرات مکانی این پارامترهای کیفی، همسانگرد بودن میدان تغییرات میباشد. در انتها، با توجه به مدل انتخابی پارامترهای کنترلی مربوطه کالیبره گردیده و نقشههای کاربردی همتراز پارامترها، به همراه نقشههای خطای مربوطه، با استفاده از کریجینگ در محدوده مطالعاتی تهیه شدهاند. این نقشهها و تخمینها میتوانند کمک شایانی به بهرهبرداران از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی در زمینههای تخمین مقادیر پارامترهای کیفی (به همراه خطای مربوطه) در نقاط معلوم و نیز نقاط نامعلوم و نیز نقاط جدید نمونهبرداری به منظور طراحی یک شبکه نمونهبرداری با کمترین خطای ممکن بنماید. این بررسیها نشان دادند که بیشترین مقدار هدایت الکتریکی کمی بیش از ۱۱۳۰۰میکروموس بر سانتیمتر و با خطای برآورد کمتر از۱۷۰میکرو موس بر سانتیمتر میباشد. همچنین، کمترین مقدار هدایت الکتریکی به میزان کمتر از۱۱۰۰میکروموس بر سانتیمتر با خطای کمتر از۱۶۰ میکروموس بر سانتیمتر است.