سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاشم عمرانی – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی، گروهم هندسی صنایع، دانشکد

چکیده:

در این مقاله به بررس ی بهره ور ی شـرکت هـا ی توز یـ ع بـرق ایران در فاصله سال هـا ی ۱۳۷۹-۱۳۸۳ مـ ی پـرداز یم . گرچـه برای تخم ین بهره ور ی شرکت ها، روش ها ی ز یادی موجـود است، ولی ما از شاخص بهره ور ی مالم کوئ یست استفاده مـ ی کنیم که مقبول یت ز یادی در بـ ین محققـ ین دارد . بـا اسـتفاده از شاخص بهره ور ی مـالم کوئ یسـت، تغ ییـ ر مـرز تول یـ د، تغ ییـ ر کارایی مد یریتی و تغ ییر کارا یی تکن یکی را بصـورت جداگانـه برای ۳۸ شرکت توز یع برق در ا یران بدست مـ ی آور یـ م و در هر مورد دلا یل پا یین بودن بهره ور ی را مشـخص مـ ی کنـ یم . نتایج تحق یق نشان م ی دهد که اکثر شرکت هـا ی توز یـ ع بـرق ایران در دوره ۱۳۷۹-۱۳۸۳ بصورت بهره ور عمل کرده اند .