سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور محمدی دینانی – موسسه پژوهشهای برنامه‎ریزی و اقتصاد کشاورزی

چکیده:

میزان تأثیر سیاست قیمت‎گذاری بر مصرف انرژی برق خانگی در شهرستان کرمان با استفاده از آمار سری زمانی ـ مقطعی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۷و برآورد یک تابع تقاضای لگاریتمی مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده کشش قیمتی کوتاه‎مدت و بلندمدت تقاضای برق در این شهرستان به ترتیب معادل ۸/۰ـ و ۲/۱ـ می‎باشد. بر این اساس تقاضای برق در کوتاه‎مدت بی کشش می‎باشد. که با متنوع‎تر شدن وسایل برقی و مکمل بودن برق نسبت به این کالاهای بادوام امکان جانشینی آن کمتر وجود دارد. بنابراین در کوتاه‎مدت سیاست قیمت‎گذاری تأثیر چندانی بر کاهش مصرف ندارد اما در بلندمدت تقاضا کشش‎پذیر است. محاسبه کشش درآمدی کوتاه‎مدت و بلندمدت تقاضای برق (به ترتیب ۳۸/۰ و ۶۶/۰) مبین ضروری بودن این کالا در مخارج خانوار می‎باشد.