سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا مومنی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
حسن خادمیان کلان – محقق پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک نصر

چکیده:

در این مقاله،یک روش موثر برای تخمین تاخیر زمانی مورد بررسی قرار می گیرد که می تواند در سیستم های غی رفعال مانند رادار، سونار و سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای بکار گرفته شود . روشهای رای ج وقتی کارا می باشند که ابتدا از سیگنال دری افتی شناختی داشته باشیم ولی در ای ن روش سیگنالها می توانند نامعلوم باشند . این روش شامل یک فیلترFIRوفقی برای تخمین TDOA بین سیگنالهای دریافتی از ۱دو سنسور و یک بهره متغیر برای انطباق با تغییرات سیگنال به نویز محیط می باشد . در این روش، TDOA به طور مستقیم و نمونه به نمونه بدست می آید و نیازی به درونیابی ن یست، بنابراین حجم محاسبات کمتری دارد و نیز بر خلاف سایر روشها خطای درونیابی ندارد . الگوریتم پیشنهادی یک تخمین غیربایاس از تاخیر را بدست می دهد و کارایی آن برای شرایط تاخیر ایستان و غیرایستان مورد ارزیابی قرار می گیرد . همچنینثابت می شود که تحقق حداقل مربعات تخمینگر، به کران پایین کرامر – رائو می رسد . نیز، الگوریتم تخمین بصورت عملی با سیگنالهای دریافتی از یک فرستنده نامعلوم در دو سایت راداری مجزا،تست گردیده و عملکرد کارایی آن با روش همبستگی متقابل تعمیم یافته مقایسه شده است .