سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی طهماسبی نژاد – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

یکی از اهداف اولیه یک مطالعه هیدروژئولوژی، تعیین تخلخل، آبدهی ویژه و مقدار آب موجود در لایه آبدار می باشد. این پارامتر ها بطور مستقیم با مقاومت الکتریکی ارتباط دارد. بنابراین برای اینکه بتوان تخمین صحیحی از این پارامترهای هیدروژئولوژی زد، باید مقاومت الکتریکی را با روشهای ژئوالکتریک اندازه گیری کرد.
بدین منظور از روش سونداژ الکتریکی قائم که یک روش اندازه گیری صحرایی نسبتا سریع و ارزان است ، استفاده شده است. مقادیر تخلخل و آبدهی ویژه سفره بکمک این داده ها ژئوالکتریک توسط معادله معروف Archie تخمین زده شد. سپس با استفاده از این مقادیر و نیز ضخامت و مساحت سفره که توسط ژئوالکتریک محاسبه گردیده، مقادیر حجم کل سفره، مقدار آب موجود در سفره و مقدار آب قابل استحصال نیز برآورد گردید. این پژوهش در سفره آبرفتی شور و واقع در جنوب غرب زاهدان صورت گرفت که در آن مقدار متوسط تخلخل حدود ۳۷ درصد ، مقدار متوسط آبدهی ویژه ۱۸ درصد، حجم کل سفره، ۴/۷ میلیارد متر مکعب و حجم آب قابل استحصال ۸۵۵ میلیون متر مکعب تخمین زده می شود.