سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود ذاکری – دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود
ماشااله رحیمی – مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
ابوالقاسم کامکار – استادیاران دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اکبر پویان –

چکیده:

ترکیب آنسامبلی (Ensemble Combinationشبکههای عصبی مصنوعیANN) نوعی از ماشی ن- های کمیتهای (Committee Machine) است که در این تحقیق ، از آن برای تخمین تخلخل موثر سنگ مخزن استفاده گردید. دادههای نگارهای پتروفیزیکی چا ههای شماره ۹ و ۱۳ میدان فوق ، ۶، ۳٫۱ عظیم پارس جنوبی دربخ شهای گازیk- و ۲ k-1 از سازند کنگان جهت مطالعه موردی انتخاب ش د. چا ه- های شمار ه ۳٫۱و۱۳ برای آموزش و چاههای شماره ۶ و ۹ برای ارزیابی توان تعمیم شبکهها بکار رف ت.نگارهای صوتی، چگالی، گاما ونوترو ن ،بعنوان ورودی وتخلخل موثر، بعنوا ن خروجی شبک هه ا در نظر گرفته ش د. با انجام یک مرحله طولانی آزمون و خطا ، ۵ شبکه س هلایه با الگور یتم آموزش ی پ سانتشار خطا ، که بهترین توان تعمیم را داشتند ، برای ساخت ترکیب آنسامبلی انتخاب شدن د. بهترین شبکه این مجموعه ، شبک های با ساختار۱-۴-۴ میباشد که در مرحله تعمیم ، ضریب همبستگی آن ۹۸/۳۸ درصدجذر میانگین مربعات خط ای آ ن ۱/۲۹۳۰ گردی د. با استفاده از دو روش میانگی نگیری ساده و الگوریتم MSE-OLC 26 ترکیب آنسامبلی ممکن این مجموع ه ۵ شبک های ، ساخته شدن د و نتایج آ نها با نتایج بهترین شبکه منفرد مقایسه گردید.