سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محدحسین غضنفری – دانشجوی دکتری , دانشکده مهندسی شیمی و نفت , دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی خدابخش – دانشجوی کارشناسی ارشد , دانشکده مهندسی شیمی و نفت , دانشگاه صنعتی شریف
میثم حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد , دانشگاه صنعت نفت
عباس زینی جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد , دانشکده مهندسی , واحد علوم و تحقیقات , دانشگاه ا

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از میکرومدل شیشه ای فشار بالا که حداکثر دما و فشار مجاز در آن به ترتیب ۸۵ o C و ۳۶۰۰ psi می باشد مقادیر تراوائی نسبی در جریان دو فازی با اندازه گیری میزان اشباع سیال محاسبه گردیدهاست . تراوائی مطلق میکرو مدل مورد استفاده ۳ / ۳۱ دارسی میباشد که این مقدار با بررسی پاسخ افت فشاربه جریان حجمی میکرو مدل اندازه گیری شده است . حجم روزنه ها در میکرو مدل برابر ۴۱ میکرولیتر است که محاسبه این مقدار توسط تزریق اب مقطر با دقت دهم میکرو لیتر به درون میکرو مدل انجام شده است . به روش انالیز تصاویری که توسط یک دوربین فیلمبرداری بطور پیوسته از میکرومدل اشبا ع از اب رنگی تهیه و به نمایشگر و رایانه منتقل میشود مقدار تخلخل مدل برابر ۸۴ /. و سپس به کمک این مقدار ارتفاع متوسط حک شده روی میکرو مدل برابر ۲۳میکرو متر محاسبه گردیده است . با استفاده از پمپی با دقت ۱۰ -۴ cc/min اب مقطر و نفت پارافینی رنگی به درون میکرو مدل تزریق گردیده است و با استفاده از روش انالیز تصویری مقادیر اشباع فازها در زمانهای مختلف محاسبه شده است . با استفاده از مدل ریاضی مناسب شامل معادلات معمول توصیف کننده جریان دو فازی یک بعدی در حالت میکروسکپی و در محیط متخلخل همگون و با فرض نا چیز بودن اثرات فشار موئینگی اطلاعات به دست امده تحلیل وبرای سه مقدارمختلف عدد موئینگی منحنیهای تراوائی نسبی فازها تخمین زده شده است . این منحنیها نشان میدهد که تراوائی نسبی فازها به الگوی جریان بستگی داشته و رفتارمنحنیهای تراوائی نسبی با افزایش عدد موئینگی افزایشی است