سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیامک زارع –

چکیده:

تخمین پارامتر پتروفیزیکی تراوایی نقش مهمی را در شناسایی، ارزیابی، مدلسازی مخازن هیدروکربوری ایفا میکند. اساساَ این پارامتر پتروفیزیکی را که از مهمترین خصوصیات یک مخزن میباشد را با مطالعه مغزه بدست میآورند. با این وجود تمامی چاههایموجود در یک میدان به علت هزینه بالای مغزهگیری، زمان بر بودن این عملیات، در پارهای از مواقع غیرممکن بودن مغزهگیری، مغزه در دسترس نمیباشد در این صورت روشهایی که بتواند این ویژگی پتروفیزیکی را تخمین بزند مورد توجه واقع میشود. بر خلاف مغزه از اغلب چاههای موجود در یک میدان نمودارهای پتروفیزیکی تهیه میشود که میتوان با بکار بردن روشهای هوشمند مانند شبکههایعصبی، الگوریتم ژنتیک، منطق فازی، از روی نمودارهای پتروفیزیکی به تخمین تراوایی بپردازیم. در این تحقیق از خوشهسازی فازی جهت تخمین تراوایی در مخزن کربناته واقع در خلیج فارس استفاده شده است. نتایج تعمیممدل نشان میدهد که خوشهسازی فازی در تشخیص الگوهای مربوط به تراوایی یک مخزن ناهمگون (کربناته) خوب عمل کرده است و میتوان از این مدل به عنوان یک متد سریع و قابل اطمینان که نیازمند هیچگونه مدل ریاضی پیچیده نمیباشد جهت تخمین تراوایی، حتی در مخازن ناهمگون کربناته استفاده نمود.