سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهبد – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
شاهرخ زندپارسا – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
سیدعلی اکبر موسوی – دانشیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از عواملی که بر مقدار حرکت آب در خاک تاثیر دارد، هدایت هیدرولیکی خاک می باشد.در کلیه مدلهایی که هدایت هیدرولیک خاک را بر اساس رطوبت یا ارتفاع فشار آب خاک پیش بینی می کنند، رابطه ون گنوختن ، ضرایبی وجود دارد که وابسته به خواص هیدرولیکی خاک هستند. در این پژوهش مقدار عوامل هیدرولیکی خاک سری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در اراضی منطقه باجگاه، به روش معکوس و با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک تخمین زده شدند. مقادیر رطوبت و ارتفاع فشار آب خاک در طی زمان، به ترتیب به وسیله TDR و تانسیومتر قرائت شدند. با استفاده از حل معدله ریچاردز به روش تفاضل محدود و استفاده ازمعادله ون گنوختن مقادیر رطوبت حجمی و فشار آب خاک در طی زمان در یک محدوده تغییرات اولیه برای عواملهیدرولیکی خاک قابل پیش بینی هستند. با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقادیر بهینه عوامل هیدرولیکی تخمین زده می شوند بنحوی که تفاوت بین مقادیر اندازه گیری شده و پیش بینی شده رطوبت حجمی و فشار آب خاک به حداقل برسد. نتایج حاصل از بهینه سازی نزدیکی زیادی با نتایج اندازه گیری داشتند.