سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین قبادی – مهندس ارشد مخازن، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
منوچهر حقیقی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه توزیع فضایی ترآوایی مطلق یک مخزن برای اولین بار با استفاده از داده های چاه آزمایی تخمین زده شد. داده های فشار گذرا در ۲۸ حلقه چاه در یک مخزن کربناته تفسیر گردیدندو میزان ترآوایی موثر مخزن در نقاط مختلف تعیین گردید. ترآوایی موثر بین ۰/۵ تا ۲۹/۴ میلی دارسی در چاههای مختلف ولایه های مختلف مخزن بدست آمد. این اطلاعات لایه ها و مناطق با ترآوایی بالا را در مخزن مشخص می کند و حدود روند و جهت تغییر ترآوایی را تعیین می کنند. برای تخمین توزیع فضایی ترآوایی در کل مخزن اطلاعات فوق مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت و سپس با استفاده از روش کریجینگ نقشه نقاط هم ترآوا در مخزن ساخته شد. نقشه ترآوایی در سازند سروک میدان جهت افزایش ترآوایی را از مرکز به قسمت های غربی مخزننشان می دهد. این جهتافزایش در سازند ایلام از قسمت های شرقی به سمت قسمت های غربی مخزن می باشد این نتیجه گیری می تواند راهنمای خوبی برای جلوگیری از حفر چاههای جدید درقسمتهای شرقی مخزن باشد. نقشه های ترآوایی بدست آمدههمخوانی خوبی با دیگر اطلاعات مخزنی مانند پتانسیل تولید و تاریخچه تولید را، نشان می دهند.