سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین قبادی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
منوچهر حقیقی – دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه توزیع فضائی ترآوائی مطلق یک مخزن برای اولین بار با استفاده از داده های چاه آزمائی تخمین زده شد . داده های فشارگذرا در ٢٨ حلقه چاه در یک مخزن کربناته تفسیر گردیدند و میزان ترآوائی موثر مخزن در نقاط مختلف تعیین گردید . ترآوائی موثر بین ٠/٥ تا ٢٩/٤ میلی دارسی در چاههای مختلف و لایه های مختلف مخزن بدست آمد . این اطلاعات لایه ها ومناطق با ترآوائی بالا را در مخزن مشخص می کند و حدود ، روند و جهت تغییر ترآوائی را تعیین می کنند . برای تخمین توزیع فضائی ترآوائی در کل مخزن اطلاعات فوق مورد تجز یه و تحلیل آماری قرار گرفت و سپس با استفاده از روش کریجینگ نقشه نقاط هم تراوا در مخرن ساخته شد . نقشه ترآوائی در سازند سروک میدان جهت افزایش ترآوائی را از مرکز به قسمت های غربی مخزن نشان می دهد . این جهت افزایش ترآوائی در سازند ایلام از قسمت های شرقی ب ه سمت قسمتهای غربی مخزن می باشد این نتیجه گیری می تواند راهنمای خوبی برای جلوگیری از حفر چاههای جدید در قسمتهای شرقی مخزن باشد . نقشه های ترآوائی بدست آمده همخوانی خوبی با دیگر اطلاعات مخزنی مانند پتانسیل تولید نشان دادند .