سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد روشن – کارشناس ارشد مهندسی مخزن مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

در این پروژه توزیع تراوایی در پهنه یک میدان نفتی بنگستانی با استفاده از داده های چاه ازمایی طی دو مرحله بدست امده است. مرحله اول بررسی زمین شناسی و شناخت خصوصیات مخزن و سپس تفسیر کلیه اطلاعات چاه آزمایی انجام شده در این میدان می باشد. برای این کار پس ازکنار گذاشتن اطلاعات ناقص و غلط وگردآوری اطلاعات مربوط بهخواص پی وی تی سیال مخزن و خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن نهایتا هشت حلقه چاه در مخزن ایلام و ۱۴حلقه چاه در سروک با استفاده از نرم افزار پن سیستم تفسیر شدند. دراین تفسیرها مدلهای دینامیکی ممکن مخزن شبیه سازی شدند واطلاعات مهمی از قبیل تراوایی – ضریب پوسته – فشار اولیه مخزن – طول شکاف – پارامترهای مخزن شکافدار (wو l) – فاصله تولیدی از مرز مخزن – آبده و گسل – نوع نیوی رانش بر مخزن و شعاع ریزش ثقلی چاه بدست امد.
مهمترین نتیجه ای که از آنالیز چاه آزمائی میدان بصورت یکجا بدست آمده اینست که مدل تولید مخزن،مخزن شکافدار است. مرحله دوم پروژه بدست آوردن توزیع تراوائی در مخزن با استفاده از نقاط معلوم (چاهها) از طریق نرم افزار جویز است. در مخزن ایلام بدلیل تعداد کم داده های معلوم و توزیع تراوائی غیر ممکن است.در مخزن سروک تعداد داده های معلوم بیشتر ایلام است که با وجود اشکالات ولی با نهایت تلاش و کوشش توزیع تراوائی در مخزن انجام گرفت. از تطابق تراوایی و تخلخل مغزه های گرفته شده در چاه ۱۴ یک رابطه بین تراوائی ولگاریتم تخلخل بدست امد. از تعمیم این رابطه برای کل پهنه مخزن تراوائی در چاههای دیگر بدست آورده شد. سپس از تراوائی های بدست آمده در چاه ها بعنوان نقاط معلوم برای بدست آوردن توزیع تراوائی درپهنه مخزن استفاده گردید که مراحل انجام شده برای توزیع تراوایی تفسیر چاه آزمایی نیز تکرار شد. مقایسه توزیع تراوائی بدست آمده از معغزه با توزیع تراوائی تفسیر چاه آزمائی نشان میدهد. ۱- توزیع تراوایی درپهنه مخزن اصلی از دو روش همدیگر را تائید نمی نمایند. ۲- از اطلاعات مغزه ها جهت بدست آوردن توزیع خواص (تراوایی – تخلخل – درصد آب و …) در پهنه مخزن نمی توان استفاده کرد. ۳- بدلیل وجود اختلاف زیاد تراوایی (مغزه و تفسیرچاه آزمایی) در بعضی از نقاط مخزن مدل ترکدار بودن مخزن را تایید می نماید.