سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خسرونژاد – دانشجوی دوره دکتری مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
غلامعلی منتظر – استادیار بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

به علت دقت بالا وکاربرد ساده سرریزهای لب هتیز، این وسایل یکی ازقدیم یترین وسیل ههای انداز هگیری وکنترل جریان درکانالهای باز، آزمایشگاه و طبیعت هستند. بررسیهای انجام شده نمایانگراین مطلب است که بیشتر مطالعات روی سرریزهای لب هتیز قائم با مقاطع مختلف هندسی صورت گرفته و روابط مختلفی برای ضریب شدت جریان بر اساس پارامترهای مختلف ارائه شده است. اما، شناخ تکمتری نسبت به سرریزهای زاوی هدار وجود دارد. ازآنجا که انجام مطالعات آزمایشگاهی برروی مدل فیزیکی این سرریزها مشکلات و محدودیتهایی به همراه دارد، دراین مقاله از یک مدل شبکة عصبی مصنوعی برای بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی ضریب شدت جریان درسرریزهای مذکوراستفاده شده است. شبکة عصبی مصنوعی مورد استفاده از نوع پرسپترون چندلایه با قانون یادگیری پس انتشار خطا بوده و با ایجاد نگاشتی غیرخطی میان پارامترهای ارتفاع آب ، ( h ارتفاع آب بالای سرریز ( ۱ ، (p) ارتفاع سرریز ، (α ) مؤثر بر ضریب شدت جریان شامل زاویهسرریز و نسبت استغراق( ) ( h پایی ندست سرریز ( ۲ ۱۲ h راتعیین م ینماید. آنگاه (Cd) چگونگی تأثیر آنها برضریب شد تجریان ، h با بررسی ویژگیهای شبکة عصبی طراحی شده، عملکرد آن با نتایج حاصل از مدلسازی فیزیکی بررسی شده و به نکات مهمی در کاربرد این روش اشاره شده است