سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدی فر – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، عضو هیات علمی
حسین قنادزاده – استادیار گروه مهندسی شیمی ، عضو هیات علمی
شهباز ظهرریحانی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
اکبر خداپرست – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی

چکیده:

تخمین داده های (Vapour Liquid Equilibrium) VLE برای طراحی و مدلسازی تعادل بسیار با اهمیت است.انجام آزمایشات در شرایط دما و فشار مختلف بخصوص در مدلهای ترمودینامیکی برای تخمینVLEهمیشه امکانپذیر نیست. در این مقاله، مدل شبکة عصبی(Artifitial Neural Network) برای تخمین VLEدر سیستم دوتایی ٢- اتیل هگزانول + ترسیو بوتانول(TBA) و ٢- اتیل هگزانول + نرمال بوتانول (NBA) استفاده شده است. در شبکه، شرایط تعادلی در فشار اتمسفر و محدودة دمایی۴۵۸٫۲ K 353.2 درنظر گرفته شده است. نتایج بدست- -آمده بسیار شبیه به نتایج روش تجربی است. میانگین انحراف معیار مطلق برای خروجی دما در محدودة۳/۳-۲% و برای خروجی ضریب فعالیت کمتر از می باشد.