سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قنادزاده – دانشگاه گیلان ، دانشکدۀ فنی گروه مهندسی شیمی
اکبر خدا پرست –
جواد تسکینی –

چکیده:

تخمین داده هایVapour Liquid Equilibrium ی طراحی و مدلسازی تعادل بسیار با اهمیت است. انجام آزمایشات در شرایط دما و فشار مختلف بخصوص در مدلهای ترمودینامیکی برای تخمین VLE همیشه امکانپذیر نیست. در این مقاله، مدل شبکۀ عصبی (Artifitial Neural Network) برای تخمین VLE در سیستم دوتایی ۲- اتیل هگزانول + استون و ۲- اتیل هگزانول + اتانول استفاده شده است. در شبکه، شرایط تعادلی در فشار اتمسفر و محدودۀ دمایی ۴۵۸٫۲-۳۵۳٫۲K ر گرفته شده است. نتایج بدست- آمده بسیار شبیه به نتایج روش تجربی است. میانگین انحراف معیار مطلق برای خروجی دما در محدودۀ ۳ ، ۳-۲% برای خروجی ضریب فعالیت کمتر از ۲% می باشد.