سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهباز ظهر ریحانی – دانشکده فنی ، دانشگاه گیلان ، رشت
حسین قنادزاده –

چکیده:

در این تحقیق برای تخمین داده های تعادل مایع – مایع سیستم آب + اسید استیک + ۲-اتیل -۱-هگزانول که قبلا در دماهای۳۱۳/۲- ۲۹۸/۲درجه کلوین بطور تجربی بدست آمدند ، از آلگوریتمGMDH استفاده شد . ابتدا با آموزش یک شبکه عصبی نوعGMDH مدلی طراحی شد و سپس با بکارگیری آن داده های تعادل مایع-مایع پیش بینی شدند . نتایج بدست آمده از مدل طراحی شده و خطای کمی که بین داده های تجربی و تخمینی وجود دارد ، نشان می دهد که می توان از شبکه عصبی نوع GMDHبا دقت بیشتری برای پیش بینی داده های تعادل مایع – مایع استفاده کرد . در شبکه عصبی نوعGMDHساختار شبکه در مدت آموزش آن بطور خودکار تعیین می شود که این یک مزیت نسبت به سایر شبکه های عصبی محسوب می شود . انحراف معیار محاسبه شده در این پژوهش ۰/۳۱% بود.