سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکریم بیرامی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود یوسفیان – کارشناسی ارشد عمران آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دریچه های قطاعی سازه های هیدرولیکی متحرکی هستند که به منظور قطع و وصل جریان، تنظیم دبی و یا تنظیم سطح آب مورد استفاده قرار می گیرند. علی رغم کاربرد وسیع این دریچه ها، تخمین دبی در آنها پیچیده بوده و روش کاملا مناسبی در این زمینه داده نشده است. بطور کلی جریان در پایین دست این دریچه ها ممکن است آزاد یا مستغرق باشد. در تحقیق حاضر برای هر دو حالت جریان آزاد یا مستغرق، روشی ابتکاری مبتنی بر تلفیق روابط انرژی و اندازه حرکت ارائه شده است. اعتبار روش ارائه شده، با بررسی چند پارامتر آ اری نظیر میانگین خطای مطلق تخمین و بیشینه ی خطای مطلق تخمین و با استفاده از داده های میدانی تایید شده است. با استفاده از این روش، میانگین خطای مطلق تخمین در حالت آزاد تا ۷/۵٪ و در حالت مستغرق تا ۱۰/۸٪ کاهش می یابد. در مجموع می توان گفت که روش پیشنهادی برای تخمین دبی در دریچه های قطاعی با جریان آزاد و مستغرق مناسب است.