سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدباقر فتحی –

چکیده:

برای تهیه سیمان سفید مرغوب درصد اکسید آهن موجود در مواد خام باید حتی الامکان از ۰/۲ درصد تجاوز ننماید. از طرفی طبق گزارشات ، تهیه سیمان سفید، با درصد اکسید آهن (Fe2o3) حداکثر ۰/۳۵ درصد، امکان پذیر است که در آن حالت حضور سایر اکسیدهای ایجاد کننده رنگزا مانند اکسید منگنز باید خیلی کم باشد.
منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان غربی (ارومیه) و در غرب و جنوب غربی ساختگاه کارخانه سیمان ارومیه قرار دارد که بخشعمده رخنمونهای سنگی منطقه را سنگهای رسوبی دوره میوسن با جنس آهک تشکیل می دهند. بمنظور تخمین ذخیره و بررسی کیفیت سنگ آهک معدن عسگر آباد شماره (۲) از ۸۹ چال حفر شده ۲۲۳ نمونه به آزمیاشگاه ارسال گردید. از لحاظ موجود ناخالصیهای اکسید آهن، منگنز و کلسیم، بر طبق استانداردهای بین الملی سیمان، قسمت های مختلف معدن طبقه بندی گردید، و در قالب سه گروه آهکهای خیلی مرغوب، مرغوب و نامرغوب با آهن نسبتا بالا ارائه شد، انجام طبقه بندی فوق در پی کنترلهای صحرایی و ادامه عملیات نتایج جالبی بهمراه داشت و در نهایت با محاسبه هر کدام از واحدهای آهکی مذکور تخمین ذخیره جداگانه برای آنها انجام گردید.