سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ساناز سعید – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن ، موسسه تحقیقات وکاربرد مواد معدنی

چکیده:

روش شبیه سازی زمین آماری (Geostatistical Simulation) در سال ۱۹۷۰ توسط ژوزنل A.Journel مطرح گردید و از آن پس در صنایع مختلفی چون معدن ، محیط زیست ، نفت و گاز بطور گسترد های مورد استفاده قرار گرفته است. مهمترین خاصیت شبیه سازی زمین آماری تولید مجموع های از مدلها (تصاویر) که دامنه ای از حالتهای ممکن را شامل می شوند ، به همراه در صد
احتمال رخداد آنها و همچنین تعیین ریسک همراه با هر مرحله از عملیات می باشد. داد ههای لازم برای استفاده در این پروژه ، از داده های ۵۶ گمانه که در سالهای متفاوت در کانسار
حفاری شد هان د، به دست آمده است . جهت انجام مطالعات از ۲۷۳۸ داده که نتایج آنالیزها در گمانه ها م یباشند ، استفاده شد. مطالعات آماری انجام شده ، چولگی بالایی را برای عیار نشان دادند.
م یباشد. جهت شناسایی آنیزوتروپی منطقه L بطوریکه توزیع عیار در کانسار بسیار شبیه توزیع مطالعات زمین آماری با رسم واریوگرام های جهتی بروی داده ها صورت گرفت . این مطالعات نشان ° ۴۵دادند که کانسار در جهت° ۰ N135E > کمترین تغییر پذیری و در جهت N45E > بیشترین تغییرپذیری را دارد.برای انجام شبیه سازی متوالی گوسی(Sequential Gaussian Simulation ,SGS)داده ها ،به استاندارد نرمال تبدیل شده و سپس ۱۰۰ بار شبیه سازی شدند( بدین ترتیب ۱۰۰ تحقق(Realization)حاصل شد ). اعتبار سنجی صورت گرفته بروی نتایج شبیه سازی نشان داد که هر ۱۰۰ تحقق معتبر می باشند.سپس نقشه های E-type و احتمال و نمودارهای عیار – تناژ برای این کانسار رسم شد. با رسمنقشه هایE-typeبرای تمام ترازهای کانسار، ذخیره متوسط ۱۰/۷میلیون تن با عیار حددرصد برای این کانسار تخمین زده شد. سپس نقش ههای احتمال، احتمال گذر از عیار حد ۲ درصد را برای تمامی بلوک های کانسار در احتمال های ۵۰ و ۸۴ درصد محاسبه کردند. همچنین نمودارهای عیار – تناژ ریسک همراه با استخراج این مقدار ماده معدنی را تعیین کرده و نشان دادند که تغییرات تناژماده معدنی با عیار حد ۲ درصد از ۱۰/۳۷ تا ۱۲/۰۶ میلیون تن می باشد.